Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Konieczność uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji niewywożenia śmieci przez gminę SK 91/19

Podmiot inicjujący postępowanie: Rzymskokatolicka Parafia

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach, w brzmieniu pierwotnym, nadanym ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) z art. 64 ust. 1 i 3 w  związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 w związku z art. 21 Konstytucji RP.