Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących lasy, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna SK 133/20

Podmiot inicjujący postępowanie: Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym w związku z art. 2 ust. 2 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r., rozumianych w ten sposób, że „grunty stanowiące lasy, pozostające w zarządzie jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne przedsiębiorstwa energetycznego oraz na których posadowione są elementy infrastruktury przesyłowej przedsiębiorstwa energetycznego, są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej inna niż działalność leśna, a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, a nie podatkiem leśnym – przy czym takiej kwalifikacji nie zmienia możliwość prowadzenia na tych gruntach działalności leśnej”, z:
a) art. 64 ust. 1 i 2 i art. 32 w związku z art. 2 w związku z art. 84 Konstytucji RP,
b) art. 84 i art. 217 w związku z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP,
c) art. 64 ust. 2 w związku z art. 84 i art. 217 w związku z art. 32 Konstytucji RP.