Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Roczny termin na dochodzenie przez wierzycieli roszczeń wobec Skarbu Państwa za zobowiązania podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 1 stycznia 2016 r. SK 48/22

Podmiot inicjujący postępowanie: L. N.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 9 ust. 2c ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1924) „w zakresie rocznego terminu zawitego na dochodzenie roszczeń przysługujących wobec podmiotów uznanych za wykreślone z rejestru lub złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wobec nabywcy tego mienia — Skarbu Państwa, oraz w zakresie, w jakim, przepis ten określa początek biegu tego terminu niezależnie od daty powzięcia przez wierzyciela wiadomości o uznaniu dłużnika za wykreślonego z rejestru i nabyciu po nim mienia przez Skarb Państwa”,

z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.