Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wyłączenie możliwości złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie kary w innym państwie członkowskim UE w odniesieniu do orzeczeń polskich sądów karnych wydanych przed 5 grudnia 2011 r.; brak kontroli instancyjnej SK 77/20

Podmiot inicjujący postępowanie: T. B.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności:
1) art. 4 ust. l ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z art. 2 Konstytucji,
2) art. 611 tb § l in fine ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego "w zakresie wyłączającym dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem postanowienia sądu w przedmiocie wystąpienia do właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności" z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji.