Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wynagradzanie pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru U 1/21

Podmiot inicjujący postępowanie: Rada Miasta Gliwice

Wniosek o zbadanie zgodności § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936, ze zm.) „w  zakresie kwot wynagrodzenia zasadniczego zawartych w tabeli I lit. B Lp. 2, [tiret] drugie, kolumna 3, zatytułowana: «wynagrodzenie zasadnicze (kwota w złotych)», zamieszczonej w [z]ałączniku nr 1 do rozporządzenia” z:
– art. 7 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 37 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
– art. 4 ust. 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. a także z preambułą i art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 3 pkt 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej,
– art. 165 ust. 2 i art. 167 ust. 1 i 4 oraz art. 216 ust. 1 i art. 65 ust. 4 Konstytucji RP w związku z art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 2 w związku z art. 6 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.