Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Znaczny stopień niepełnosprawności jako negatywna przesłanka uniemożliwiająca przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego SK 22/22

Podmiot inicjujący postępowanie: D. G.

Skarga konstytucyjna o zbadanie zgodności art. 17 ust. 1 punkt 4 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.) z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej nie przysługuje osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli posiada ustalony znaczny stopień niepełnosprawności.