Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zobowiązanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do utrzymania minimalnego wskaźnika poziomu funduszy i zobowiązań kwalifikowanych określonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny K 13/22

Podmiot inicjujący postępowanie: Prokurator Generalny

Wniosek o zbadanie zgodności art. 97 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 28 i pkt 40 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarancji depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 793 ze zm.) w zakresie, w jakim przepis ten zobowiązuje spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe do utrzymywania określonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych oraz art. 97a ust. 6 wyżej wymienionej ustawy jako niezgodne z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą zakazu nadmiernej ingerencji państwa.