Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy pojazdu wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej P 127/15

Pytanie prawne czy art. 32 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 lutego 2012 roku w zakresie w jakim regulował ponoszenie przez zbywcę pojazdu mechanicznego wraz z nabywcą odpowiedzialność solidarnej wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki ubezpieczeniowej należnej zakładowi ubezpieczeń za okres do dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. niniejszego artykułu jest zgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.