Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

 

Obowiązek informacyjny – dostęp do informacji publicznej

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trybunał Konstytucyjny z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Christiana Szucha 12A, 00-918 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych – Pana Bartosza Kałduńskiego,
z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@trybunal.gov.pl.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych
z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

4. W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Pani/Pana sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096, ze zm.).

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres od 5 do 25 lat od dnia złożenia wniosku w zależności od nadanej kategorii archiwalnej. W powyższym okresie dokumentacja zawierająca dane osobowe może zostać wybrakowana, w przeciwnym wypadku, po upływie 25 lat, zostanie przekazana do Archiwum Akt Nowych.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.