Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ponowne wykorzystywanie

Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego informuje o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego, zwanych dalej „warunkami”.

Podstawa prawna: art. 14–16 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Warunek 1

 

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek informowania o źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania tej informacji oraz o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy, jeżeli jest znany.

 

Warunek 2

 

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, spoczywa na nim obowiązek informowania o przetworzeniu tej informacji.

 

Warunek 3

 

Trybunał Konstytucyjny i Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego nie ponoszą odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji sektora publicznego, udostępnionych podmiotowi ponownie wykorzystującemu je w postaci pierwotnej.

 

Jednocześnie informuje się, że:

 

1. Przy obliczaniu opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, uwzględniane będą przesłanki określone w art. 18 oraz 20 ustawy, w szczególności związane z wyceną kosztów przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 39 i nast. ustawy.

2. W wypadku wydania decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, zainteresowanym podmiotom przysługują środki prawne określone w art. 43 ustawy.

3. W wypadku złożenia oferty określonej w art. 41 ust. 1 pkt 4 ustawy zawierającej warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może złożyć sprzeciw do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z powodu naruszenia przepisów ustawy.