Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Ponowne wykorzystywanie

Z upoważnienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego informuje o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej Trybunału Konstytucyjnego, zwanych dalej "warunkami".
Podstawa prawna: art. 13 - 15 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016, poz. 352), zwanej dalej „ustawą”.

Warunek 1

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek informowania o źródle oraz czasie wytworzenia i pozyskania tej informacji oraz o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy, jeżeli jest znany.

Warunek 2

Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego dokonał jej przetworzenia, spoczywa na nim obowiązek informowania o przetworzeniu tej informacji.

Warunek 3

Trybunał Konstytucyjny i Kancelaria Trybunału Konstytucyjnego nie ponoszą odpowiedzialności za treść przetworzonych informacji sektora publicznego, udostępnionych podmiotowi ponownie wykorzystującemu je w postaci pierwotnej.

Jednocześnie informuje się, że:

1. Przy obliczaniu opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej, uwzględniane będą przesłanki określone w art. 16 – 20 ustawy, w szczególności związane z wyceną kosztów przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w sposób wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 21 i nast. ustawy.
2. W przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania lub określenia wysokości opłaty, zainteresowanym podmiotom przysługują środki prawne określone w art. 25 ustawy.

Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r.