Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Data opublikowania 10-05-2023

Initiates file downloadSprawozdanie finansowe za rok 2022 (916 KB)

Initiates file downloadSprawozdanie finansowe za rok 2021 (898 KB)

 

 

Data opublikowania 08-05-2019

MAJĄTEK

TRYBUNAŁU  KONSTYTUCYJNEGO

 

Majątek, którym w działalności bieżącej dysponuje Trybunał Konstytucyjny

(stan na 31 grudnia 2018 r.)

 

Składniki majątku

Wartość w tys. złotych

Nieruchomości w Warszawie

Al. J. Ch. Szucha 12A

Budynek siedziby Trybunału

Działka

 

 

18 169

3 810

Środki trwałe ruchome

912

Pozostałe środki trwałe

o niskiej wartości

3 255

Zbiory biblioteczne

1 083

Wartości niematerialne i prawne

30

 

BUDŻET

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

(kwoty w tysiącach złotych)

 

 

Wykonanie za rok 2018 i plan na rok 2019 

 

Dział

klasyfikacji

Treść działu

Wykonanie

za rok 2018

Plan

na rok 2019

DOCHODY  BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22

30

WYDATKI BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   - w tym:

 

25 752

28 320

 

Podstawowa działalność

25 358

27 790

 

Wydatki majątkowe

394

530

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

7 971

8 780

Część 06 budżetu państwa:

Trybunał Konstytucyjny

33 723

37 100

 

 

Informacje uzupełniające:

 

I.  Za rok 2018

 

1.     Wydatki na podstawową działalność Trybunału Konstytucyjnego obejmowały:

 

Wynagrodzenia                                         17 763 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń              2 316 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                              4 896 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne          129 tys. złotych,

Pozostałe wydatki bieżące1/                              254 tys. złotych.

 

2.     Przeciętne zatrudnienie:                                          125 etatów2/

 

3.   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

      podstawowe3/ pracowników Kancelarii

       i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego:   7 436 złotych.

 

 

 

II. Plan na rok 2019

 

1.     Planowane wydatki na podstawową działalność Trybunału

Konstytucyjnego obejmują:

 

Wynagrodzenia                                         20 143 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń            2 653 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             4 432 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         270 tys. złotych,

    Pozostałe wydatki bieżące1/                            292 tys. złotych.

 

 

  2.   Planowane przeciętne zatrudnienie:                     140 etatów2/

 

 3.   Planowane miesięczne wynagrodzenie

       podstawowe3/pracowników Kancelarii

       i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego:       7 484 złotych.

 

 

 

______________________________________

1/  Obejmują m. in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania przed Trybunałem.

2/  W tym: 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

3/  Bez wypłat o charakterze okazjonalnym, np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

    dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród uznaniowych w Biurze oraz wynagrodzenia za

    pracę w godzinach nadliczbowych.