Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Data opublikowania 11-04-2024

Initiates file downloadSprawozdanie finansowe za rok 2023 (625 KB)

Initiates file downloadSprawozdanie finansowe za rok 2022 (916 KB)

Initiates file downloadSprawozdanie finansowe za rok 2021 (898 KB)

 

 

Data opublikowania 08-05-2019

MAJĄTEK

TRYBUNAŁU  KONSTYTUCYJNEGO

 

Majątek, którym w działalności bieżącej dysponuje Trybunał Konstytucyjny

(stan na 31 grudnia 2018 r.)

 

Składniki majątku

Wartość w tys. złotych

Nieruchomości w Warszawie

Al. J. Ch. Szucha 12A

Budynek siedziby Trybunału

Działka

 

 

18 169

3 810

Środki trwałe ruchome

912

Pozostałe środki trwałe

o niskiej wartości

3 255

Zbiory biblioteczne

1 083

Wartości niematerialne i prawne

30

 

BUDŻET

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

(kwoty w tysiącach złotych)

 

 

Wykonanie za rok 2018 i plan na rok 2019 

 

Dział

klasyfikacji

Treść działu

Wykonanie

za rok 2018

Plan

na rok 2019

DOCHODY  BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

22

30

WYDATKI BUDŻETOWE

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

   - w tym:

 

25 752

28 320

 

Podstawowa działalność

25 358

27 790

 

Wydatki majątkowe

394

530

753

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

7 971

8 780

Część 06 budżetu państwa:

Trybunał Konstytucyjny

33 723

37 100

 

 

Informacje uzupełniające:

 

I.  Za rok 2018

 

1.     Wydatki na podstawową działalność Trybunału Konstytucyjnego obejmowały:

 

Wynagrodzenia                                         17 763 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń              2 316 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                              4 896 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne          129 tys. złotych,

Pozostałe wydatki bieżące1/                              254 tys. złotych.

 

2.     Przeciętne zatrudnienie:                                          125 etatów2/

 

3.   Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

      podstawowe3/ pracowników Kancelarii

       i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego:   7 436 złotych.

 

 

 

II. Plan na rok 2019

 

1.     Planowane wydatki na podstawową działalność Trybunału

Konstytucyjnego obejmują:

 

Wynagrodzenia                                         20 143 tys. złotych,

Wydatki pochodne od wynagrodzeń            2 653 tys. złotych,

Zakup materiałów i usług                             4 432 tys. złotych,

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne         270 tys. złotych,

    Pozostałe wydatki bieżące1/                            292 tys. złotych.

 

 

  2.   Planowane przeciętne zatrudnienie:                     140 etatów2/

 

 3.   Planowane miesięczne wynagrodzenie

       podstawowe3/pracowników Kancelarii

       i Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego:       7 484 złotych.

 

 

 

______________________________________

1/  Obejmują m. in. podatek od nieruchomości, ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, koszty postępowania przed Trybunałem.

2/  W tym: 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

3/  Bez wypłat o charakterze okazjonalnym, np. gratyfikacji jubileuszowych, odpraw emerytalnych,

    dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród uznaniowych w Biurze oraz wynagrodzenia za

    pracę w godzinach nadliczbowych.