Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja
Sędziowie

Bogdan Święczkowski

Urodził się 22 maja 1970 r. w Sosnowcu.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

W 1996 r. zdał egzamin prokuratorski. W kolejnych latach pracował na stanowisku prokuratora w różnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Między 8 listopada 2005 r. a 16 stycznia 2006 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, zaś od 17 stycznia 2006 r. objął stanowisko dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

11 września 2006 r. został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej.

12 września 2006 r. zrzekł się stanowiska prokuratora i objął funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3 listopada 2007 r. został powołany na poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej oraz skierowany do pełnienia czynności prokuratorskich.

Od 24 listopada 2015 r. do 6 marca 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.  7 marca 2016 r. został powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego.

Jest wieloletnim wykładowcą akademickim i autorem wielu publikacji dotyczących m.in. wymiaru sprawiedliwości, przestępczości zorganizowanej i służb specjalnych.

Był jednym z założycieli Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”, a także Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, w którym pełnił rolę przewodniczącego Rady Naukowej.

8 lutego 2022 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 16 lutego 2022 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego.