Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty lotnicze. P 44/09

Pobieranie na podstawie zaskarżonego rozporządzenia opłat za nadzór i kontrole posiadacza certyfikatu lotniska jest niezgodne z konstytucją.

2 lipca i 10 września 2010 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał pytanie prawne  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące opłat lotniczych.

W wyroku z 10 września 2010 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że punkt 5 w części IX tabeli nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie "opłata roczna za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych i bieżących kontroli posiadacza certyfikatu lotniska", jest niezgodny z art. 84 w związku z art. 217 oraz art. 92 ust. 1 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność wydania wyroku.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, sąd pytający nie kwestionuje zaskarżonej regulacji w całości, lecz jedynie w zakresie, w jakim zawiera sformułowanie "opłata roczna za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych i bieżących kontroli posiadacza certyfikatu lotniska". Poza zakresem rozpoznania pozostaje więc m.in. uregulowanie w rozporządzeniu wysokości stawek opłaty oraz zasad ich obliczania dla posiadaczy kilku certyfikatów lotniska.

W opinii Trybunału, zaskarżony przepis częściowo wykracza poza upoważnienie ustawowe zawarte w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze i w związku z tym narusza art. 92 ust. 1 konstytucji. Przepis ten upoważnia do uregulowania w rozporządzeniu "trybu wnoszenia opłat", a więc organizacyjno-technicznych reguł wnoszenia opłaty za nadzór i kontrole. Pod pojęciem "trybu płatności" nie można jednak rozumieć pozostawienia mu decyzji co do cyklu płatności (np. roczny, miesięczny, tygodniowy lub wyznaczany przez częstotliwość czynności urzędowych) oraz tego, czy mają one być wnoszone przed podjęciem czynności urzędowych lub po podjęciu czynności urzędowych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, w zakresie upoważnienia ustawowego mieści się natomiast wskazanie w zaskarżonym przepisie, że opłata jest pobierana za "ciągły nadzór" nad posiadaczem certyfikatu. "Ciągły nadzór" należy bowiem uznać za "czynność urzędową" w rozumieniu art. 25 ust. 3 prawa lotniczego.

W świetle art. 84 w związku z art. 217 konstytucji nie jest dopuszczalne samoistne uregulowanie w zaskarżonym przepisie rocznego cyklu płatności analizowanej opłaty oraz to, że ma ona być wnoszona "z góry". Kwestie te są istotnym elementem obowiązku daninowego z tytułu opłaty za nadzór i kontrole nad posiadaczem certyfikatu lotniska, a wobec tego powinny zostać uregulowane w ustawie.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.