Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty lotnicze. P 44/09

Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny

Czy przepis rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 8 września 2003 roku w sprawie opłaty lotniczej, zawarty w załączniku do tego rozporządzenia - tabela 2 część IX pkt 5 - dotyczący opłaty rocznej za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych bieżących kontroli posiadacza certyfikatu lotniska, wydany na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze, jest zgodny z art. 2, art. 92 ust. 1 oraz art. 84 w związku z art. 217 Konstytucji RP;