Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Opłaty lotnicze. P 44/09

2 lipca 2010 r. o godz. 9.30 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące opłat lotniczych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności przepisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 8 września 2003 roku w sprawie opłaty lotniczej, zawartego w załączniku do tego rozporządzenia - tabela 2 część IX pkt 5 - dotyczącego opłaty rocznej za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych bieżących kontroli posiadacza certyfikatu lotniska, wydanego na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze, z art. 2, art. 92 ust. 1 oraz art. 84 w związku z art. 217 konstytucji.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję o wysokości zaległości w opłacie lotniczej oraz odsetkach za zwłokę dla Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. Port ten od 2003 roku posiada certyfikat lotniska, który od momentu jego otrzymania wymaga opłaty lotniczej za prowadzenie ciągłego nadzoru oraz doraźnych i bieżących kontroli posiadacza certyfikatu.

W ocenie sądu pytającego trudno jest ustalić moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty lotniczej za sprawowanie nadzoru. Podmiot, od  którego przepisy prawa wymagają dokonywania określonych świadczeń powinien mieć zagwarantowane jasne i czytelne zasady, na jakich pobierane są opłaty. Brak precyzyjnego określenia tych zasad powoduje niedopuszczalny z punktu widzenia konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego element zaskoczenia dla podmiotu zobowiązanego. Ponadto opłata lotnicza wymieniona w kwestionowanym przepisie ma charakter ryczałtu pobieranego niezależnie od tego czy kontrola została przeprowadzona, czy nie. Zdaniem sądu pytającego przekracza to upoważnienie ustawowe zawarte w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze co jest sprzeczne z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Opłata lotnicza wyszczególniona w kwestionowanym przepisie wprowadza nową "daninę publiczną" w akcie niższego rzędu aniżeli ustawa. Narusza to przepisy konstytucji, gdyż rozporządzenie wykonawcze nie może dotyczyć materii zastrzeżonej dla ustawy - podkreśla sąd pytający.

Rozprawie będzie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Wojciech Hermeliński.