Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa SK 43/07

Pominięcie dekretu o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny w kwestionowanym przepisie nie prowadzi do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli i ich spadkobierców wywłaszczonych na podstawie innych ustaw.

9 grudnia 2008 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Ludomiry Cz. dotyczącą zwrotu nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest zgodny z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Analiza przepisów dekretu o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny prowadzi do wniosku, że odjęcie prawa własności o którym mowa w dekrecie stanowi wywłaszczenie. W konsekwencji do nieruchomości wywłaszczonych stosuje się wprost przepisy rozdziału 6 działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami dotyczące zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. Zdaniem Trybunału pominięcie przez ustawodawcę w kwestionowanym przepisie dekretu o wywłaszczeniu majątków nie stoi na przeszkodzie stosowania przepisów rozdziału 6 działu III ustawy. Dodanie dekretu do wyliczenia zawartego w kwestionowanym przepisie jest zbędne z punktu widzenia ochrony prawa właściciela do uzyskania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.

Trybunał stwierdził, że pominięcie dekretu o wywłaszczeniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny w kwestionowanym przepisie nie prowadzi do różnicowania sytuacji prawnej byłych właścicieli i ich spadkobierców wywłaszczonych na podstawie innych ustaw. Ustawodawca traktuje wymienione podmioty jednakowo bez żadnych zróżnicowań faworyzujących jak i dyskryminujących. W konsekwencji nie ma podstaw do stwierdzenia, że ustawodawca naruszył zasadę równości. Nie ma również podstaw do stwierdzenia, że naruszona została zasada równej ochrony własności, dziedziczenia i innych praw majątkowych.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Janusz Niemcewicz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, 288, 10. 12. 08 r.
Okupant zajął - czy państwo odda. j.k.
Gazeta Prawna, 241, 10. 12. 08 r.
Daria Stojak: Nie doszło do zróżnicowania praw właścicieli.