Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości nabytych przez Skarb Państwa SK 43/07

O zbadanie zgodności art. 216 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wyklucza odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych lub nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 roku o wywłaszczeniu nieruchomości zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945;