Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne P 5/05

Kwestionowany przepis Kodeksu postępowania cywilnego narusza zasadę społecznej gospodarki rynkowej.

9 stycznia 2007 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne IV Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy dotyczące postępowania egzekucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis jest niezgodny z zasadą społecznej gospodarki rynkowej. Narusza bowiem swobodę działalności gospodarczej poprzez ograniczenie swobodnej konkurencji w ten sposób, że uprzywilejowuje wierzytelności przypadające dłużnikowi od państwowych jednostek organizacyjnych. Kwestionowany przepis jest niezgodny także z zasadą równości wobec prawa. W postępowaniu egzekucyjnym chroni państwowe jednostki organizacyjne spośród innych dłużników bez jakichkolwiek powodów, które by to uzasadniały. Zdaniem Trybunału kwestionowany przepis różnicuje też ochronę praw majątkowych dłużników ze względu na ich status. Na etapie zaspokajania wierzyciela z majątku dłużnika trudno jest znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie dla różnicowania sytuacji prawnej podmiotów obrotu cywilnoprawnego. Rozwiązanie przyjęte w kwestionowanym przepisie kodeksu postępowania cywilnego zostało wprowadzone w poprzednim okresie ustrojowym w związku ze szczególną ochroną mienia państwowego. W obecnym systemie konstytucyjnym zasada wzmożonej ochrony mienia państwowego została zastąpioną zasadą jednakowej ochrony prawa własności, przepis stracił więc konstytucyjne oparcie.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą był prezes TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 8,  10. 01. 07 r.
Jolanta Kroner: Wierzyciele odbiorą swoje od instytucji państwowej. 
Nasz Dziennik, Nr 8,  10. 01. 07 r.
Niekonstytucyjna ochrona. MEM, PAP. 
Gazeta Prawna, Nr 7, 10. 01. 07 r.
Agnieszka Wyszomirska: Gospodarka Rynkowa wyklucza uprzywilejowanie państwowych wierzytelności. 
Trybuna, Nr 8,  10. 01. 07 r.
Komornicy zacierają ręce. EB, PAP.
Dziennik Polski, 10. 01. 07 r.
Dorota Stec-Fus: Wszystko dla komornika.
Gazeta Wyborcza, Nr 9, 11. 01. 07 r.
Marzena Kasperska: Komornik może zabrać szpitalom wszystko.
Rzeczpospolita, Nr 9, 11. 01. 07 r.
Komornicy mogą wejść do szpitali. aska.
Kurier Poranny, 11. 01. 07 r.
Szpital długi spłaci rentgenem. AN. 
Gazeta Prawna, Nr 9, 12. 01. 07 r.
Tomasz Zalewski: Komornik zabierze wszystkie pieniądze.
Dziennik, 10, 12. 01. 07 r.
Iwona Dudzik: Komornicy kontra szpitale.
Nowości, dod. Magazyn, 12.01.07 r.
Anna Szpręglewska: Czy to gwóźdź do trumny?
Super Nowości, 12.01.07 r.
Anna Moraniec: Przyjdzie do nas komornik?!