Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Postępowanie egzekucyjne P 5/05

9 stycznia 2007 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne IV Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy dotyczące postępowania egzekucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 831 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 20, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Przeciwko dłużnikowi - Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej wierzyciel wszczął egzekucję na podstawie prawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Komornik zajął przysługujące dłużnikowi wierzytelności z rachunków bankowych, na których znajdowały się wyłącznie zaliczki przekazywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych. ZOZ zaskarżył czynność komornika, powołując się na wynikające z art. 831 § 1 pkt 4 k.p.c. ograniczenie egzekucji z wierzytelności przypadających od państwowych jednostek organizacyjnych z tytułu dostaw, robót, lub usług przed ich ukończeniem w wysokości nie przekraczającej 75% każdorazowej wypłaty. Zdaniem ZOZ, przekazane przez NFZ należności przed zakończeniem wykonania umowy korzystają ze zwolnienia spod egzekucji także wówczas gdy znajdują się na rachunku bankowym, do którego skierowano egzekucję. W ocenie pytającego sądu tworzenie instrumentów prawnych gwarantujących ochronę państwowych jednostek organizacyjnych stanowi usankcjonowanie nierównej ochrony praw majątkowych ze względu na szczególny status podmiotowy. Jest to sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami równości wobec prawa oraz jednakowej ochrony prawnej wszystkich form własności i innych praw majątkowych.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie prezes TK Jerzy Stępień.