Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada samodzielności finansowej gmin K 35/05

Wyłączenie służb socjalnych z realizacji pomocy stypendialnej jest zgodne z Konstytucją.

20 marca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Rady Miejskiej Inowrocławia i Rady Gminy Michałowice dotyczące zasady samodzielności finansowej gmin.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 
- art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest zgodny z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego; 
- art. 90p ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 90s ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty są zgodne z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji; 
- art. 90r ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji oraz z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca mógł określić udzielenie pomocy stypendialnej jako zadanie realizowane przez służby oświatowe i wyłączyć z tego służby socjalne. Ograniczenie to służy bowiem konstytucyjnemu prawu do nauki. Nie można go uznać za nadmierne biorąc pod uwagę, że pomoc stypendialna dotychczas była realizowana przez służby oświatowe i gmina nie musiała w związku z tym tworzyć nowych służb. Ponadto Trybunał stwierdził, że pomoc stypendialna dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest gmina, była zadaniem własnym również przed kwestionowaną nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja nie ustanawia nowego zadania własnego gminy, a jedynie doprecyzowuje warunki udzielania pomocy stypendialnej i przewiduje jej dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa. Środki, jakie przeznacza budżet państwa na dofinansowanie pomocy stypendialnej rosły w kolejnych latach i w konsekwencji stanowią istotne wsparcie dla realizacji zadania własnego gminy. Przepisy nie ograniczają przeznaczania na zadania oświatowe również innych dochodów samorządów poza subwencją i dotacjami. Pomoc stypendialna jako zadanie własne gminy, jak również koszty jej obsługi nie mogą być ograniczane, jak sugerują to wnioskodawcy, tylko do wysokości dotacji celowej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński , a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 68, 21. 03. 07 r.
Jolanta Kroner: Stypendia wypłacają uczniom tylko władze gminy.