Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada samodzielności finansowej gmin K 35/05

20 marca 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone wnioski Rady Miejskiej Inowrocławia i Rady Gminy Michałowice dotyczące zasady samodzielności finansowej gmin.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: 
- art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;
- art. 90r ust. 1 powyższej ustawy, w zakresie w jakim nie przewiduje finansowania kosztów obsługi pomocy materialnej dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego;
- art. 90p ust. 1 i 2 pkt 1, art. 90r ust. 1 oraz art. 90s ust. 1-3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

Kwestionowane przepisy stanowią, że rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zdaniem wnioskodawców zakazanie upoważnienia ośrodka pomocy społecznej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej nie służy żadnemu rzeczywistemu interesowi publicznemu, który mógłby usprawiedliwiać ograniczenie samodzielności gminy. Ponadto ustawodawca przypisał gminom udzielanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym jako zadanie własne. Na dofinansowanie tego zadania ustawodawca przyznał gminom dotacje celową z budżetu państwa. Dotacja ta nie w pełni finansuje jego koszt. Przekazanie gminom kolejnego zadania obciążającego ich budżety zagraża ich samodzielności finansowej zagwarantowanej w konstytucji. Kwestionowana ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2004 r. i weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje gminy do uchwalenia budżetów do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok budżetowy. Oznacza to, że w chwili wejścia ustawy w życie wiele budżetów zostało uchwalonych i nie było środków na realizację wypłat świadczeń socjalnych, a ponadto właściwy minister nie wydał jeszcze kluczowego do ich realizacji rozporządzenia. Zdaniem wnioskodawców ustawodawca naruszył więc zasadę przyzwoitej legislacji.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Wojciech Hermeliński , a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz .