Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada samodzielności finansowej gmin K 35/05

Sygn. akt K 35/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 20 marca 2007 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Wojciech Hermeliński - przewodniczący
Zbigniew Cieślak
Adam Jamróz 
Teresa Liszcz 
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 20 marca 2007 r.:

1) wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia o zbadanie zgodności:

a) art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, poz. 2781), z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego,

b) art. 90r ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty w zakresie, w jakim nie przewiduje finansowania kosztów obsługi pomocy materialnej dla uczniów z dotacji celowej z budżetu państwa, z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji oraz art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego,

2) wniosku Rady Gminy Michałowice o zbadanie zgodności art. 90p ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 90r ust. 1 oraz art. 90s ust. 1-3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658) jest zgodny:
a) z art. 16 ust. 2 i art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) z art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).

2. Art. 90p ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 90s ust. 1-3 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

3. Art. 90r ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny:
a) z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji,
b) z art. 9 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

 Wojciech Hermeliński 
Zbigniew Cieślak Adam Jamróz
Teresa Liszcz Marek Mazurkiewicz