Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaspokojenie wierzytelności K 11/04

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie jest kompetentny do oceny, czy działania podejmowane przez organy egzekucyjne w sprawach, które stanowiły tło wniosku, były prawidłowe.

28 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy dotyczący podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli.

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 kwietnia 2006 r. orzekł, że art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, nie jest niezgodny z art. 2, art. 32 i art. 64 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek do TK złożony został w wyniku 14 spraw sądowych i egzekucyjnych, w których wnioskodawca reprezentował marynarzy jako pracowników. Zdaniem Trybunału wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy pełni rolę "zbiorowej skargi konstytucyjnej". Kontrola norm prawnych w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym wszczętym na podstawie wniosku ma w odróżnieniu od kontroli wszczętej na podstawie skargi konstytucyjnej charakter abstrakcyjny. Oznacza to, że Trybunał Konstytucyjny dokonuje oceny zgodności zakwestionowanej regulacji prawnej z Konstytucją niezależnie od stanu faktycznego stanowiącego podłoże złożenia wniosku. Trybunał nie bada zatem, czy w postępowaniu sądowym doszło do naruszenia Konstytucji i jakie były tego przyczyny. Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału są wyłącznie normy prawne, a nie sposób ich zastosowania w konkretnej sprawie. Trybunał Konstytucyjny nie jest kompetentny do oceny, czy działania podejmowane przez organy egzekucyjne w sprawach, które stanowią tło wniosku, były prawidłowe, a w szczególności czy nie zmniejszyły one wysokości zaspokajanych wierzytelności z tytułu zatrudnienia.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był wiceprezes TK Andrzej Mączyński.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 81,  05. 04. 06 r.
Jolanta Kroner: Interes pracownika chroniony najgorzej.
Gazeta Prawna, Nr 68,  05. 04. 06 r.
Trybunał Konstytucyjny. tp.
Gazeta Prawna, Nr 63, 29. 03. 06 r.
Katarzyna Rychter: Niekorzystna zmiana. 
Rzeczpospolita, Nr 75, 29. 03. 06 r.
Jolanta Kroner: Najpierw komornik, potem marynarze.