Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zaspokojenie wierzytelności K 11/04

28 marca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy dotyczący podziału wierzytelności między różne kategorie wierzycieli.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 1025 § 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 w związku z art. 2, art. 2 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji.

Wnioskodawca w imieniu i kilkudziesięciu pracowników wytoczył powództwo o zapłatę zaległych wynagrodzeń przez zagranicznego pracodawcę. Następnie zabezpieczył roszczenia pracowników przez aresztowanie statku ms. Żeromski. Uzyskał prawomocne orzeczenia sądów, które zaopatrzone w klauzulę wykonalności skierował do egzekucji komorniczej. Statek został sprzedany przez komornika. Wszystkie te czynności miały miejsce przed zaskarżoną nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego. Sąd rejonowy sporządził plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży statku już stosując kwestionowaną nowelizację. Przewidziano w nim wypłatę pracownikom należności za pracę w okresie 3 miesięcy. Pozostała kwota przypadła na koszty egzekucji i dla wierzyciela hipotecznego. Gdyby plan podziału został sporządzony według przepisów sprzed kwestionowanej nowelizacji, do podziału między pracowników przeznaczone zostałyby również pieniądze, które przypadły wierzycielowi hipotecznemu. Zdaniem wnioskodawcy, ustawodawca dokonując podziału tej samej wierzytelności pomiędzy różne kategorie zaspokajania wprowadził do systemu prawnego nową konstrukcję prawną, nie znaną do tej pory ani w prawie międzynarodowym ani polskim. Konstrukcja ta narusza także m.in. konstytucyjną zasadę zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasady pewności prawa i nie działania prawa wstecz.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie wiceprezes TK Andrzej Mączyński.