Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokalizacja drogi krajowej K 23/05

Wydawanie decyzji administracyjnych przez wojewodę dotyczących lokalizacji drogi krajowej, po zaopiniowaniu przez organy jednostek samorządu terytorialnego, nie narusza Konstytucji.

6 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rady Gminy Chełmiec w sprawie lokalizacji drogi krajowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
- art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 10 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych są zgodne z art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
- art. 10 i art. 21 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 5 i art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zasadne jest, aby ustalenie lokalizacji drogi krajowej dokonywane było przez wojewodę będącego organem administracji rządowej. Chodzi tu bowiem o realizowanie zadań o znaczeniu ponadlokalnym. Zdaniem Trybunału opinia właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego, mimo, że nie jest wiążąca, powinna być jednak brana pod uwagę, chociażby z tego względu, że lokalizacja drogi ma znaczenie zarówno ogólnopaństwowe jak i lokalne. TK uznał, że wydawanie decyzji administracyjnych przez wojewodę, po zaopiniowaniu przez organy jednostek samorządu terytorialnego nie narusza Konstytucji.

Ponadto TK podkreślił, że jeżeli celem ustawy było uproszczenie procedur przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, to wyłączenie spod reżimu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tych spraw, może przyczynić się do szybszej realizacji inwestycji drogowych. Takie wyłączenie nie jest sprzeczne z Konstytucją. Pozostałe kwestionowane przepisy TK uznał również za zgodne z Konstytucją. W ramach zasad zrównoważonego rozwoju mieści się bowiem nie tylko ochrona przyrody, ale i troska o rozwój społeczny i cywilizacyjny, związany z koniecznością budowania stosownej infrastruktury.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 132, 7. 06. 06 r. 
Jolanta Kroner: Plany wojewody wywiodły estakadę w pole.
Gazeta Prawna, Nr 110,  7. 06. 06 r.
Agnieszka Wyszomirska: Szybkie inwestycje bez zgody gmin.