Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokalizacja drogi krajowej K 23/05

Sygn. akt K 23/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 6 czerwca 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Marek Mazurkiewicz
Marian Zdyb - sprawozdawca 
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6 czerwca 2006 r., wniosku Rady Gminy Chełmiec o zbadanie zgodności:

1) Art. 2 ust. 1 w związku z Art. 3 ust. 1 i 2 oraz Art. 10 i Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.) z art. 16 ust. 1 i 2 w związku z Art. 31 ust. 3 oraz z Art. 166 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 10, art. 11, art. 21, art. 25 oraz art. 33 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 5 i art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji,

o r z e k a:

1. Art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 10 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 267, poz. 2251) są zgodne z art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 10 i art. 21 ustawy powołanej w punkcie 1 są zgodne z art. 5 i art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na utratę mocy obowiązującej.

 Mirosław Wyrzykowski 
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Marek Mazurkiewicz
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki