Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Lokalizacja drogi krajowej K 23/05

6 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rady Gminy Chełmiec w sprawie lokalizacji drogi krajowej.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności: - art. 2 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 i 2, art. 10 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z art. 16 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 166 ust. 1 Konstytucji;
- art. 10, art. 11, art. 21, art. 25 i art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych z art. 5, art. 74 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Zdaniem wnioskodawcy kwestionowana regulacja wyłącza stosowanie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, zaś kompetencje w zakresie lokalizacji drogi przyznaje wojewodzie działającemu na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto ogranicza rolę wójta do prawa wydania opinii, która ma charakter niewiążący. Nie wydanie opinii w terminie 14 dni od momentu zwrócenia się przez Generalnego Dyrektora DKiA o jej wyrażenie, traktuje się jako brak zastrzeżeń do wniosku. Zdaniem wnioskodawcy kwestionowane przepisy są niezgodne z Konstytucją, gdyż nadmiernie ograniczają zagwarantowane wnioskodawcy prawo do samodzielności oraz odbierają możliwość wykonywania zadania publicznego, jakim jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej jako zadania własnego gminy.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marian Zdyb.