Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne - procedura odwoławcza SK 54/04

Kwestionowany przepis ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych jest zgodny z Konstytucją.

13 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Badawczo-Rozwojowej Spółdzielni Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki dotyczącą procedury odwoławczej w ustawie o zamówieniach publicznych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych jest zgodny z art. 78 i art. 176 Konstytucji.

Skarga Konstytucyjna dotyczyła nieobowiązującego już przepisu ustawy z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżony przepis winien być przedmiotem oceny Trybunału ze względu na konieczność ochrony konstytucyjnych praw skarżącego. TK stwierdził, że przepis ten jest zgodny z Konstytucją co do możliwości zaskarżenia wyroku zespołu arbitrów do sądu okręgowego. Zrealizowana jest bowiem konstytucyjna zasada zaskarżalności orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji, a wyrok sądu pełni funkcje kontrolne, a zarazem orzeczenia - II instancji. Brak możliwości zaskarżania wyroku sądu okręgowego, co do kosztów postępowania również nie narusza Konstytucji. Stanowi bowiem dopuszczalny przez Konstytucję wyjątek, ponieważ rozstrzygnięcie o kosztach nie jest aktem z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zaskarżony przepis jest także zgodny z art. 176 Konstytucji, który dotyczy dwuinstancyjności w ramach pełnego postępowania sądowego. W rozważanym wypadku mamy natomiast do czynienia z postępowaniem o tzw. charakterze mieszanym.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:

Gazeta Prawna, Nr 115,  14 - 15. 06. 06 r.
Agnieszka Wyszomirska: Bez zażalenia na koszty.
Rzeczpospolita, Nr 138, 14 - 15. 06. 06 r. 
Sławomir Wikariak: Wyroki dotyczące przetargów - pod kontrolą