Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zamówienia publiczne - procedura odwoławcza SK 54/04

13 czerwca 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Badawczo-Rozwojowej Spółdzielni Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki dotyczącą procedury odwoławczej w ustawie o zamówieniach publicznych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 92c ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych z art. 78 i art. 176 Konstytucji.

Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki brała udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego . Składający zamówienie wykluczył ją z tego postępowania. Od tej decyzji Spółdzielnia odwołała się do Zespołu Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, który odwołanie oddalił, a kosztami postępowania procesowego obciążył Spółdzielnię. Wtedy Spółdzielnia odwołała się do sądu okręgowego o zmianę orzeczenia w zakresie zasądzonych kosztów. Sąd oddalił skargę nie znajdując podstaw do uznania za niedopuszczalne zasądzenia kosztów w postępowaniu przed Zespołem Arbitrów. Wyrok sądu okręgowego jest ostateczny.

Skarżąca Spółdzielnia wskazała, że kwestionowane przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wykluczają możliwość złożenia zażalenia na postanowienie o kosztach sprawy przed sądem rozpoznającym skargę na wyrok Zespołu Arbitrów. Sąd jest bowiem wówczas pierwszą instancją ustalającą koszty postępowania i od jego orzeczenia w tej sprawie nie przysługuje już środek zaskarżenia. Zdaniem skarżącej Spółdzielni kwestionowana regulacja przyjmująca, iż w postępowaniu przed sądem orzekającym w sprawie skargi od wyroku Zespołu Arbitrów, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie apelacji, jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą dwuinstancyjnego postępowania sądowego.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Jerzy Stępień, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz.