Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądem administracyjnym P 36/05

Organ podatkowy nie może w sposób niezależny decydować o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, gdyż w tych kwestiach jest związany wcześniej dokonaną interpretacją podatkową.

30 października 2006 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące wiążących interpretacji podatkowych w sprawach indywidualnych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 14b § 6 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa jest zgodny z art. 10 i art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny zbadał jedynie zarzut dotyczący zgodności z Konstytucją tych przepisów ordynacji podatkowej, które pozwalają na poddanie interpretacji podatkowych prawnomaterialnej kontroli sądów administracyjnych. Organ podatkowy nie może w sposób niezależny decydować o zakresie i sposobie zastosowania prawa podatkowego, gdyż w tych kwestiach jest związany, jeśli nie oceną prawną sądu, to wcześniej dokonaną interpretacją zawartą w postanowieniu organu podatkowego. Skoro zatem rola organu podatkowego w zakresie stosowania prawa podatkowego nie ulega ograniczeniu wskutek administracyjnosądowej interpretacji podatkowej, to znaczy, że sądy w żadnym stopniu nie przejmują na siebie tej roli. Sąd miałby jednak obowiązek zbadania, czy np. nie nastąpiło naruszenie przepisów postępowania podatkowego, które mogłoby mieć istotny wpływ na wynik sprawy podatkowej.

Rozprawie przewodniczył wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą był sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Gazeta Prawna, Nr 212, 31. 10. 2006 r.
Aleksandra Tarka: Sądy mogą kontrolować interpretacje.
Rzeczpospolita, Nr 255, 31. 10. 2006 r.
Jolanta Kroner, Magdalena Matusik: Wiążące interpretacje nadal niepewne.