Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądem administracyjnym P 36/05

Sygn. akt P 36/05

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 30 października 2006 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Mączyński- przewodniczący
Teresa Dębowska-Romanowska
Marian Grzybowski
Adam Jamróz
Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz
Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski - sprawozdawca
Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 30 października 2006 r., pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czy:

1) art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 14b § 1 i art. 14c ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 217 Konstytucji,
3) art. 14a, art. 14b oraz art. 14c ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 10 i art. 184 Konstytucji,
4) art. 14b § 5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,
5) art. 14b § 6 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 78 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 14b § 6 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470 i Nr 104, poz. 708) jest zgodny z art. 10 i art. 184 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

 Andrzej Mączyński 
Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski
Adam Jamróz Wiesław Johann
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska Ewa Łętowska
Janusz Niemcewicz Jerzy Stępień
Mirosław Wyrzykowski Marian Zdyb