Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zasada dwuinstancyjności postępowania przed sądem administracyjnym P 36/05

30 października 2006 r. o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczące wiążących interpretacji podatkowych w sprawach indywidualnych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności:
- art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;
- art. 14b § 1 i art. 14c z art. 217 Konstytucji;
- art. 14a, art. 14b oraz art. 14c z art. 10 i art. 184 Konstytucji;
- art. 14b §5 z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji;
- art. 14b § 6 z art. 78 Konstytucji.

Stanisław G. pracownik Spółki Pekaes Auto-Transport S.A. kupił jej akcje, które później sprzedał na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje nabył przed 1 stycznia 2004 r. uznał więc, że nie powinien płacić podatku dochodowego z tytułu ich sprzedaży. Swoje stanowisko przedstawił we wniosku skierowanym do naczelnika urzędu skarbowego prosząc o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Naczelnik urzędu skarbowego, a w drugiej instancji dyrektor izby skarbowej uznali, że dochód z tytułu sprzedaży akcji podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oferta była skierowana do konkretnie oznaczonych adresatów (pracowników spółki), przez co nie został spełniony jeden z warunków zwolnienia z podatku dochodowego, tj. publiczny charakter oferty. W opinii wojewódzkiego sądu administracyjnego rozpatrującego tę sprawę co najmniej dyskusyjna jest kwestia, czy decyzja wydana przez organ podatkowy na podstawie art. 14b § 5 jest ostateczna i odwołanie od niej nie przysługuje, czy też jest to decyzja wydana w I instancji, a każda ze stron postępowania ma prawo złożyć odwołanie. Przyjęcie poglądu, że decyzje wydane w trybie art. 14b § 5 mają charakter ostateczny powodowałoby niczym nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji prawnej podatników. Ci mianowicie, którzy by skorzystali z przewidzianej prawem możliwości złożenia zażalenia, otrzymywaliby decyzję wydaną przez organ odwoławczy, która już nie mogłaby być zmieniona. Ci natomiast, którzy na postanowienie wydane przez organ podatkowy I instancji nie złożyli zażalenia, otrzymywaliby decyzję ostateczną, od której już nie mogliby się odwołać. Zdaniem sądu zaskarżone przepisy naruszają konstytucyjne zasady: równości oraz państwa prawnego.

Rozprawie będzie przewodniczyć wiceprezes TK Andrzej Mączyński, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Mirosław Wyrzykowski.