Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określoność znamion wykroczeń skarbowych P 15/02

13 stycznia 2005 r. o godz. 12.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w sprawie konstytucyjności art. 107 § 1 i 4 Kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 2 ust. 1 i ust. 2a ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach.

Trybunał orzekł, że art. 107 § 1 i 4 Kodeksu karnego skarbowego w związku z art. 2 ust. 1 i ust. 2a ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Sąd Rejonowy w Łodzi zakwestionował konstytucyjność przepisów karnoskarbowych posługujących się pojęciem "wygranej rzeczowej". Zdaniem Sądu trudności z wykładnią pojęcia "wygranej rzeczowej" prowadzić mogą do naruszenia konstytucyjnego wymogu określoności znamion czynu zabronionego (art. 42 ust. 1 Konstytucji).

Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie dowiedziono, by przepis nie spełniał wymogów określoności, a zatem jest on zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. TK podkreślił również, że od wejścia w życie nowej Konstytucji nie należy do jego kompetencji dokonywanie powszechnie obowiązującej wykładni prawa. Zdaniem Trybunału, mimo niejednoznaczności językowej kwestionowanego przepisu, jest możliwe dokonanie jego wykładni w zgodzie z przepisami Konstytucji. Zawarte w przepisie pojęcia powinny być interpretowane w zgodzie z ustalonym znaczeniem, jakie jest im przypisywane na gruncie języka prawnego. Przyjęta wykładnia tego przepisu nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu jego stosowania

Rozprawie przewodniczył prezes TK Marek Safjan, a sprawozdawcą był sędzia TK Jerzy Stępień.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.