Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Określoność znamion wykroczeń skarbowych P 15/02

Sygn. akt P 15/02

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 13 stycznia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marek Safjan - przewodniczący
Marian Grzybowski
Wiesław Johann
Ewa Łętowska
Jerzy Stępień - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 13 stycznia 2005 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi o stwierdzenie:

czy art. 107 § 1 i 4 k.k.s. w zw. z art. 2 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 650 ze zm.) są zgodne z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27) jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marek Safjan 
Marian Grzybowski Wiesław Johann
Ewa Łętowska Jerzy Stępień