Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Składka na ubezpieczenie społeczne P 13/04

Wprowadzony w 1991 r. przepis ograniczający wskaźnik wysokości podstawy wymiaru świadczenia jest zgodny z Konstytucją.

24 października o godz. 12. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust.1 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ograniczenie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia (WWPW) zostało wprowadzone w 1991 r. jako element reformy systemu zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami odprowadzanie składki ZUS obciążało pracodawcę, stanowiąc swego rodzaju podatek celowy - od zatrudnienia. Zarówno wysokość jak i pobór składek nie wpływał na obniżenie bieżących dochodów pracownika ani też na tworzenie jego indywidualnego funduszu emerytalnego. Później nastąpiła całkowita zmiana systemu emerytalnego, zaczęła także obowiązywać Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Zakres ochrony konstytucyjnej dotyczy teraz "minimalnego standardu wymagań", które ustawodawca musi uwzględnić, aby nie naruszyć Konstytucji. Każdy podmiot, a więc także ubezpieczony musi się jednak liczyć z tym, że zmiana warunków społecznych lub gospodarczych może wymagać zmian w obowiązującym prawie, a w szczególności obejmuje również ryzyko niekorzystnych zmian systemu prawnego. Stworzenie efektywnego systemu emerytalno-rentowego, opartego w założeniu na jednolitych zasadach dla wszystkich ubezpieczonych, co nie było możliwe bez ograniczenia niektórych uprawnień zagwarantowanych w poprzednim systemie emerytalno-rentowym, jest zgodne z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że wprowadzone ustawą z 17 grudnia 1998 r. jednolite regulacje prawne w stosunku do wszystkich uprawnionych oraz jednakowe mechanizmy traktowania wszystkich świadczeniobiorców bez względu na czas powstania ich prawa do świadczeń wraz z likwidacją skutków "starego portfela" nie naruszają Konstytucji.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Marek Mazurkiewicz .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 248, 22 - 23.10.05 r
Równe świadczenia, różne składki. j.k.
Rzeczpospolita, Nr 250, 25.10.05 r
Jolanta Kroner: Kiedyś wysoka składka, dziś zwykłe świadczenia.
Gazeta Prawna, Nr 208, 25.10. 05 r.
Bartosz Marczuk: Świadczenia z limitem, a składka bez.
Gazeta Prawna, Nr 208, 25.10. 05 r.
Limitowanie zgodne z prawem. BM.