Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Składka na ubezpieczenie społeczne P 13/04

Sygn. akt P 13/04

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 24 października 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Marian Grzybowski - przewodniczący
Wiesław Johann
Marek Mazurkiewicz - sprawozdawca
Marian Zdyb
Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 października 2005 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego w Katowicach o zbadanie:

czy art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) w zakresie, w jakim dotyczy ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego przepisem art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.), jest zgodny:
- z art. 2 Konstytucji, odwołującym się do zasad państwa prawa w zakresie, w jakim pogarsza on warunki ustalania wysokości emerytur i rent osób, które nabyły prawo do nich na podstawie dotychczasowych przepisów,
- z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim wyznaje on zasadę sprawiedliwości społecznej za urzeczywistnianą w Rzeczypospolitej Polskiej,
- z art. 32 ust. 1 Konstytucji, statuującym zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa,

o r z e k a:

Art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1421) jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 Marian Grzybowski 
Wiesław Johann Marek Mazurkiewicz
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki