Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Składka na ubezpieczenie społeczne P 13/04

24 października o godz. 12. 00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim dotyczy ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia, określonego przepisem art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Halina P. zwróciła się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przeliczenie pobieranej przez nią renty rodzinnej. Chodziło o zastosowanie wskaźnika wysokości podstawy wymiaru świadczenia (WWPW) w wysokości 498,77 proc. w miejsce obecnego wskaźnika wynoszącego 250 proc. Organ rentowy wniosek załatwił odmownie, zaś sąd okręgowy oddalił odwołanie. Zdaniem sądu apelacyjnego istnieje zasadnicza wątpliwość, co do konstytucyjności kwestionowanego przepisu. Osoby otrzymujące świadczenie ustalane w oparciu o podstawę wymiaru składek sprzed roku 1999 tracą w stosunku do tych, u których wprawdzie stosuje się ten sam wskaźnik - 250 proc., ale ich roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe została przez przepisy ograniczona. Wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie społeczne nie jest skorelowana z wysokością WWPW. Osoby, które odprowadzały relatywnie bardzo wysokie składki uzyskują po przejściu na emeryturę czy rentę świadczenie niższe niż wynika to z wysokości odprowadzonych składek. Zdaniem pytającego sądu legitymujący się takimi samymi okresami składkowymi i nieskładkowymi mają prawo oczekiwać, że ich świadczenia będą zróżnicowane proporcjonalnie do wysokości WWPW.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Marek Mazurkiewicz .