Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości kościelnych SK 25/02

Okręg Gdański Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP nigdy nie posiadał prawa własności do nieruchomości, nie ma więc powodu, żeby takie prawo przywrócić.

25 października o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dotyczącą przywrócenia własności nieruchomości.

Trybunał orzekł, że art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw jest zgodny z art. 2 i art. 64 ust. 2 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 25 ust. 3 i 5 Konstytucji.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w rozpoznawanej sprawie nie można stwierdzić naruszenia praw nabytych. Nie powstało bowiem po stronie skarżącego Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP żadne prawo podmiotowe, a zwłaszcza nabycie prawa własności. Jest rzeczą bezsporną, że nieruchomość, której dotyczy skarga nie pozostaje we władaniu Kościoła Baptystów i jego osób prawnych. Została upaństwowiona na mocy dekretu z 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Okręg Gdański Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP jest osobą prawną, ale nie potrafił wykazać, że pozostaje następcą prawnym Związku Ewangelickiego Wolnych Gminnych Kościołów w Niemczech (związek ten był właścicielem nieruchomości przed 1 września 1939 r.). Nie ma więc przesłanek do przywrócenia własności tej nieruchomości skarżącemu.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą był sędzia TK Adam Jamróz .

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 262, 9.11.05 r.
Jolanta Kroner: Baptyści nie odziedziczyli po ewangelikach.