Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Zwrot nieruchomości kościelnych SK 25/02

25 października o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną Okręgu Gdańskiego Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP dotyczącą przywrócenia własności nieruchomości.

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 7 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1997 roku o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw z art. 2, art. 25 i art. 64 Konstytucji.

Okręg Gdański Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP korzystając z możliwości rewindykacji upaństwowionego mienia wystąpił do Wojewody Pomorskiego o przywrócenie własności nieruchomości. Wojewoda odmówił powołując się na zaskarżony przepis. Tego samego argumentu użył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Art. 7 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1997 ograniczył możliwość rewindykacji wyłącznie do nieruchomości należących do zborów, organizacji i gmin baptystycznych działających na terenach Rzeczypospolitej Polskiej przed 1939 r. Rozwiązanie takie przyjęto już po złożeniu wniosku do wojewody. Ustawa wprowadzająca kwestionowany przepis nie zawierała stosownych przepisów przejściowych określających procedury, w oparciu o które można byłoby rozpatrywać złożone wcześniej wnioski. Spowodowało to, iż w tych samych, nie zmienionych warunkach Kościół i jego osoby prawne zostały pozbawione przyznanego uprzednio prawa do dochodzenia zwrotu znacjonalizowanego mienia. Takie rozwiązania legislacyjne zdaniem skarżącego są nie do pogodzenia z Konstytucją.

Rozprawie będzie przewodniczył sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą będzie sędzia TK Adam Jamróz .