Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Prawo do sądu SK 8/05

Kwestionowane przepisy Kodeksu cywilnego nie naruszają prawa własności. Przeciwnie, gwarantują każdemu ze współwłaścicieli równowartość udziału w naturze lub w pieniądzu.
22 listopada o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną dotyczącą podziału majątku dorobkowego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 211 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny jest zgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 47 Konstytucji. TK stwierdził także, że art. 212 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. jest zgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1, 2 i 3 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 18, art. 47 i art. 50 Konstytucji.

Ponadto TK umorzył postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność orzekania.

Trybunał stwierdził, że Konstytucja chroniąc własność i jej nienaruszalność nie wprowadza żadnych szczególnych standardów dotyczących współwłasności. Ustawodawca ma zatem swobodę zarówno w kształtowaniu form współwłasności, jak i regulowania jej wykonywania i trybów zniesienia. Zdaniem Trybunału kwestionowane przepisy nie naruszają prawa własności. Przeciwnie gwarantują każdemu ze współwłaścicieli, że otrzyma ekonomiczną równowartość swego udziału czy to w naturze, czy w pieniądzu. Trybunał Konstytucyjny zwrócił także uwagę, że sądy orzekające w sprawie skarżącej nie ograniczyły się tylko do stwierdzenia konfliktu miedzy byłymi małżonkami. Ustaliły, że przedmiot współwłasności - dom jednorodzinny jest niewykończony i dodatkowo wymaga remontu, a skarżąca nie łoży na niezbędne wydatki związane z jego utrzymaniem. W razie wyodrębnienia własności lokali, wykonywanie zarządu częściami wspólnymi wymagałoby zgodnego współdziałania byłych małżonków. Całkowity brak perspektyw współpracy pociąga za sobą degradację domu i jego niszczenie. Wszystkie te okoliczności uzasadniały więc odmowę dokonania podziału w naturze. Skarżąca ostatecznie nie wyraziła woli przejęcia całej nieruchomości na wyłączną własność.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz, a sprawozdawcą była sędzia TK Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 272, 22.11.05 r.
Dorobek małżonków - spłata czy podział. j.k.
Rzeczpospolita, Nr 273, 23.11.05 r.
Małżonkom po połowie: j.k. 
Gazeta Prawna, Nr 227, 23. 11. 05 r.
Agnieszka Wyszomirska: Skarga była bezzasadna.