Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych U 7/04

Przepis dotyczący kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego jest zgodny z Konstytucją.

19 grudnia 2005 r. o godz. 13.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" dotyczący kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, ze kwestionowany przepis odnosi się wyłącznie do nauczycieli już zatrudnionych na podstawie umowy mianowania i w stosunku do nich nie zmienia, tzn. ani nie zwiększa, ani nie zmniejsza, ochrony trwałości ich stosunku pracy, wynikającej z ustawy Karta Nauczyciela. Przepis ten natomiast nie jest ani też nie mógł dotyczyć uregulowań sytuacji prawnej nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przepisy ochronne dla tej kategorii nauczycieli, uzupełniające kodeksowe przesłanki rozwiązania stosunku pracy, winny mieć rangę ustawową i nawiązywać do statusu tej grupy nauczycieli. Nie mógł więc o tym stanowić zaskarżony przepis rozporządzenia.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Adam Jamróz , a sprawozdawcą była sędzia TK Teresa Dębowska-Romanowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
Rzeczpospolita, Nr 296, 20.12.05 r.
Jolanta Kroner: Zróżnicowanie uprawnień nauczycieli nie łamie konstytucji.
Gazeta Prawna, Nr 246, 20. 12. 05 r.
Jolanta Góra: Mianowani tacy sami.