Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Kwalifikacje nauczycieli szkół artystycznych U 7/04

Sygn. akt U 7/04

W Y R O K
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 grudnia 2005 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Adam Jamróz - przewodniczący 
Teresa Dębowska-Romanowska - sprawozdawca
Wiesław Johann,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 grudnia 2005 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o zbadanie zgodności:

§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 135) z art. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji,

o r z e k a:

§ 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych i placówek kształcenia artystycznego (Dz. U. Nr 14, poz. 135) jest zgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w przedmiocie kontroli zgodności § 12 ust. 1 rozporządzenia powołanego w wyroku z art. 32 ust. 2 Konstytucji ze względu na niedopuszczalność orzekania.

 Adam Jamróz 
Teresa Dębowska-Romanowska Wiesław Johann