Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność organów władzy publicznej SK 26/03

20 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki Twigger S. A. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 769 kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej komornika .

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 769 kodeksu postępowania cywilnego jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał uznał, że art. 769 § 1 k.p.c. narusza konstytucyjną zasadę, iż "każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka mu została wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej" (art. 77 ust. 1 Konstytucji). Zdaniem TK, funkcje wykonywane przez komornika są funkcjami władczymi, a on sam jest funkcjonariuszem publicznym. W związku z powyższym komornika uznać można za "władzę publiczną" w rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji. Trybunał podkreślił, że art. 77 ust. 1 Konstytucji musi być rozumiany nie tylko jako gwarancja prawa podmiotowego do odszkodowania za bezprawne działanie władze publicznej, ale także jako gwarancja poszanowania legalizmu, tj. zgodnego z prawem działania państwa.

Zdaniem TK, komornik nie powinien odpowiadać w węższym zakresie niż państwo. Stan prawny, przewidujący wyłączenie osobistej odpowiedzialności komornika (działającego jako organ władzy publicznej, ale na własny rachunek) za pewne działania niezgodne z prawem przy jednoczesnym zachowaniu zasady odpowiedzialności odszkodowawczej państwa jest niezgodny z Konstytucją.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą była Sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 16, 20 stycznia 2004
Trybunał Konstytucyjny. Odszkodowanie od komornika.
GAZETA PRAWNA Nr 13, stycznia 2004
Agnieszka Wyszomirska: Szkody wyrządzone lekkomyślnie
RZECZPOSPOLITA Nr 17, 21 stycznia 2004
Jolanta Kroner: Czyj zysk, tego ryzyko
GAZETA PRAWNA Nr 14, 21 stycznia 2004
Agnieszka Wyszomirska: Czyj zysk, tego ryzyko