Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Odpowiedzialność organów władzy publicznej SK 26/03

20 stycznia 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna skargę konstytucyjną spółki Twigger S. A. w sprawie zgodności z Konstytucją art. 769 kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności odszkodowawczej komornika.

Spółka Twigger S. A. wystąpiła do sądu z pozwem przeciwko komornikowi, żądając zasądzenia odszkodowania za szkodę poniesioną w wyniku niezgodnego z prawem działania pozwanego. Swoje roszczenia spółka wyprowadzała, z art. 769 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Sąd orzekający w sprawie uznał jednak, że wskazany przepis nie może stanowić podstawy prawnej do uwzględnienia wniesionego pozwu. Na mocy powołanej regulacji "Komornik obowiązany jest do naprawienia szkód wyrządzonych umyślnie lub przez niedbalstwo, jeżeli poszkodowany nie mógł w toku postępowania zapobiec szkodzie za pomocą środków przewidzianych w kodeksie" (art. 769 § 1 k.p.c.). Sąd wskazał, iż powołany przepis ogranicza możliwość dochodzenia odszkodowania do przypadków wyrządzenia szkody umyślnie i przez niedbalstwo.

Zdaniem skarżącej spółki zakres treści kwestionowanego przepisu jest zdecydowanie węższy od określonego w art. 77 ust. 1 Konstytucji. Art. 769 § 1 k.p.c. narusza więc konstytucyjną zasadę, iż "każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka mu została wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej" (art. 77 ust. 1 Konstytucji). Określenie "niezgodne z prawem działanie powodujące szkodę" nie może być zawężane tylko do działań umyślnych bądź niedbalstwa. Skarżąca podkreśla, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Z powołanego powyżej przepisu Konstytucji wynika zaś, że dla odpowiedzialności Skarbu Państwa za działanie funkcjonariusza publicznego wystarczy sam fakt wyrządzenia szkody.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Marek Mazurkiewicz, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Ewa Łętowska.