Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Wznowienie postępowania sądowego SK 53/03

2 marca 2004 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne Andrzeja T. oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. w sprawie konstytucyjności przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, ograniczających możliwość wznowienia postępowania po wyroku TK.

Trybunał orzekł, że art. 399, art. 4011 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego są zgodne z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 190 ust. 4 w związku z art. 79 Konstytucji.

Skarżący w wyniku skarg konstytucyjnych uzyskali wyroki TK stwierdzające niekonstytucyjność prawnej postawy orzeczeń naruszających ich prawa. Jednak wnioski o wznowienie postępowania zostały odrzucone. Sąd uznał bowiem, że zaskarżone przepisy dopuszczają wznowienie postępowania tylko w przypadku wydania prawomocnych orzeczeń orzekających, co do istoty sprawy. W przypadku skarżących orzeczenia miały natomiast rangę postanowień.

Trybunał uznał, że w niniejszej skardze zarzut niekonstytucyjności wiąże się nie z samą treścią zakwestionowanych przepisów, ale z nieprawidłowym odczytaniem ich znaczenia przez organ sądzący. Błędna interpretacja sprawiła, że przepisy zastosowane zostały w sposób niezgodny z Konstytucją. TK podkreślił, że zgodnie z art. 190 ust. 4 Konstytucji, istotą pomyślnie rozstrzygniętej skargi konstytucyjnej musi być istnienie prawnej możliwości podważenia każdego rozstrzygnięcia leżącego u genezy tej skargi - niezależnie czy jest to wyrok, czy postanowienie.. "Wznowienie" o którym mowa w Konstytucji ma zatem szerszy sens niż "wznowienie" w sensie technicznym, przewidziane w odpowiednich procedurach, regulowanych w ustawach zwykłych.
Trybunał Konstytucyjny postanowił wystąpić w niniejszej sprawie z sygnalizacją do Sejmu RP, aby zasygnalizować problem możliwości utrwalenia praktyki niekonstytucyjnego odczytywania zakwestionowanych przepisów.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Janusz Niemcewicz, a sprawozdawcą była Sędzia TK Ewa Łętowska.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Prasa:
RZECZPOSPOLITA Nr 52, 2 marca 2004
Trybunał Konstytucyjny: Wznowienie po wyroku TK.
RZECZPOSPOLITA Nr 53, 3 marca 2004
Jolanta Kroner. Jak wznowić sprawę po korzystnym wyroku TK
GAZETA PRAWNA Nr 44, 3 marca 2004
Agnieszka Wyszomirska: Sądy niewłaściwie stosują prawo.