Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komornicy sądowi, egzekucja K 28/02

24 lutego 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie i Sądu Rejonowego w Tarnowie w sprawie konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 45 ust. 5 i 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji jest niezgodny z art. 2 Konstytucji, oraz - ustęp 5 tego artykułu jest również niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Trybunał postanowił ponadto umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności art. 45 ust. 1-4, 6 i 8 zaskarżonej ustawy z art. 2 Konstytucji z uwagi na niedopuszczalność orzekania.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżony art. 45 ust. 5 i ust. 7 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji narusza zasadę przyzwoitej legislacji, stanowiącą element demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Zasada ta obejmuje m.in. wymóg dostatecznej określoności przepisów, które powinny być formułowane w sposób precyzyjny i jasny oraz poprawny pod względem językowym. Zdaniem Trybunału tworzone przez ustawodawcę przepisy nie powinny budzić wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków i przyznawanych praw. Trybunał uznał, że w przypadku zaskarżonego art. 45 ust. 5 i 7, treść przepisu nie jest oczywista, a brak precyzji sformułowań nie pozwala na wyegzekwowanie stanowionych przezeń norm. TK zwrócił ponadto uwagę, że ustawodawca nie może, poprzez niejasne sformułowanie treści przepisów pozostawiać organom mającym je stosować nadmiernej swobody przy ustalaniu ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego.

Ponadto Trybunał uznał, że art. 45 ust. 5 narusza konstytucyjnie gwarantowane prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji). Upoważnienie komornika do ewentualnego wezwania wierzyciela do wpłacenia z góry części opłaty za wykonywane czynności komornicze może uniemożliwić wyegzekwowanie ważnego wyroku sądowego. Takie ukształtowanie przepisu, zdaniem Trybunału, może czynić prawo do sądu (którego elementem jest prawo do realizacji wyroku sądowego) praktycznie bezskutecznym.

Wobec cofnięcia wniosku przez Krajową Radę Komorniczą Trybunał postanowił umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności z Konstytucją niektórych zapisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą był Sędzia TK Marian Zdyb.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.