Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komornicy sądowi, egzekucja K 28/02

Sygn. akt K 28/02

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 24 lutego 2003 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mirosław Wyrzykowski - przewodniczący
Marek Mazurkiewicz
Janusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-Łosiak
Marian Zdyb - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem sądu przedstawiającego pytanie prawne, Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 24 lutego 2003 r.,

1) pytania prawnego Sądu Okręgowego w Szczecinie o zbadanie zgodności:
a) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) z art. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji,
b) art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 882 z późn. zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1452) z art. 32 Konstytucji;

2) pytania prawnego Sądu Rejonowego w Tarnowie o zbadanie zgodności: 
art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w aktualnym brzmieniu, nadanym mu przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1452) z art. 2 Konstytucji,

o r z e k a:

Art. 45 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133, poz. 882, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554 oraz z 2001 r. Nr 98, poz.1069 i 1070, Nr 130, poz. 1452) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ust. 5 ponadto z art. 45 ust. 1 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) umorzyć postępowanie w zakresie badania zgodności art. 45 ust. 1 - 4, 6 i 8 ustawy powołanej w wyroku z art. 2 Konstytucji, z uwagi na niedopuszczalność orzekania.

Mirosław Wyrzykowski
Marek MazurkiewiczJanusz Niemcewicz
Jadwiga Skórzewska-ŁosiakMarian Zdyb