Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komornicy sądowi, egzekucja K 28/02

Podmiot inicjujący postępowanie: Krajowa Rada Komornicza, Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Tarnowie

O stwierdzenie niezgodności: 1) art. 8 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 4, ustawy z dnia 18 września 2001 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 20, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP; 2) art. 15 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 3) art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji RP oraz Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 4) art. 45 ust. 1, 2, 3, 4, 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 8 ustawy z 18 września 2001 roku z art. 20, art. 24, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 2, art. 45 i art. 64 ust. 3 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 i art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności i art. 1 Protokołu Nr 1 do tejże Konwencji oraz art. 2 Konwencji (nr 122) dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu poddanymi łącznej analizie; 5) art. 45 ust. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 8 ustawy z 18 września 2001 roku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP; 6) art. 45 a ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 9 ustawy z 18 września 2001 roku z art. 2 w związku z art. 35 ust. 3 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP; 7) art. 47 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z 18 września 2001 roku z art. 2 w związku z art. 35 ust. 3 i art. 45 ust. 1, art. 71 i art. 72 Konstytucji RP; 8) art. 59 ust. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z 18 września 2001 roku z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 9) art. 63 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w brzmieniu ustalonym art. 1 pkt 16 ustawy z 18 września 2001 roku z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP; 10) art. 71 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP; - pytanie prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie:
1) czy art. 45 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji jest zgodny z art. 2 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji RP;
2) czy art. 45 ust. 7 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, w brzmieniu nadanym ustawą z 18 września 2001 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzający różnicę pomiędzy pozycją sądu lub prokuratora, występujących w postępowaniu egzekucyjnym w charakterze wierzyciela egzekwującego, od pozycji pozostałych wierzycieli, jest zgodny z art. 32 Konstytucji RP; - pytanie prawne Sądu Rejonowego w Tarnowie:
czy art. 45 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji w aktualnym brzmieniu, nadanym mu przez art. 1 pkt 8 ustawy z 18 września 2001 roku o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP;