Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Komornicy sądowi, egzekucja K 28/02

24 lutego 2003 r. o godz. 10:00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna połączone: pytania prawne Sądu Okręgowego w Szczecinie i Sądu Rejonowego w Tarnowie oraz wniosek Krajowej Rady Komorniczej w sprawie konstytucyjności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Krajowa Rada Komornicza wniosła o stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji z Konstytucją oraz powołanymi umowami międzynarodowymi. Zarzuty Krajowej Rady Komorniczej koncentrują się przede wszystkim na zmianach dotyczących statusu zawodu komornika, nakazie prowadzenie przez komorników egzekucji na własny rachunek (także bez zwrotu poniesionych kosztów i przy obowiązku ponoszenia ryzyka prowadzenia egzekucji sądowej) oraz regulacji odpowiedzialności dyscyplinarnej komornika.

Wnioskodawca zarzuca ustawie nowelizującej ustawę o komornikach sądowych i egzekucji, iż pogorszyła ona sytuację prawną komorników i naruszyła zasady bezpieczeństwa prawnego oraz ochrony praw nabytych (art. 31 Konstytucji). W opinii Krajowej Rady Komorniczej bezpieczeństwo prawne zapewniał komornikom dotychczasowy status pracowniczy. Art. 3a zaskarżonej ustawy wprowadził natomiast obowiązek wykonywania czynności komorniczych na własny rachunek, zmuszając jednocześnie komorników do osobistego kredytowania prowadzonej działalności gospodarczej.

Swoje zastrzeżenia Krajowa Rada Komornicza kieruje pod adresem wprowadzonych ustawą nowelizującą zmian systemu kosztów egzekucji. Wnioskodawca uważa, iż w świetle art. 45 ust 1, 2, 3, 6 i art. 47 ustawy o komornikach i egzekucji sądowej, komornicy jako jedyna grupa zawodowa muszą prowadzić egzekucję i wykonywać zabezpieczenia bezpłatnie, kredytując w ten sposób Skarb Państwa, sądy, prokuratury, samorządy. Muszą pracować na własne ryzyko, w razie bezskutecznej egzekucji są zaś pozbawieni możliwości otrzymania należnej od dłużnika opłaty. W związku z tym wnioskodawca zarzuca przepisowi art. 45 sprzeczność z zasadą społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji). Tak ujęty sposób unormowania opłat egzekucyjnych narusza również - jego zdaniem - zasadę równości (art. 32 Konstytucji) oraz sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji).

Wnioskodawca wskazał również, iż ustawa - używając zwrotów niejasnych i nieprecyzyjnych jak np. "środki pieniężne" i "wartość świadczenia" zamiast "świadczenia pieniężne" i "wartość roszczenia" - narusza zasady przyzwoitej legislacji (art. 2 Konstytucji).

W podobny sposób uzasadniają swoje wątpliwości co do konstytucyjności wskazanych artykułów ustawy o komornikach i egzekucji sądowej sądy, które skierowały do Trybunału pytania prawne.

Rozprawie będzie przewodniczył Sędzia TK Mirosław Wyrzykowski, a sprawozdawcą będzie Sędzia TK Marian Zdyb.