Trybunał Konstytucyjny

Adres: 00-918 Warszawa, al. Szucha 12 a
prasainfo@trybunal.gov.pl tel: +22 657-45-15

Biuletyn Informacji Publicznej

Transmisja

Uprawnienia pracowników mianowanych K 52/02

16 czerwca 2003 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w sprawie zgodności art. 137 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej z art. 2 Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 137 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej jest zgodny z art. 2 Konstytucji.

Artykuł 137 ustawy o służbie cywilnej dotyczy pracowników urzędów państwowych zatrudnionych na podstawie mianowania przed 27 stycznia 1995 roku i pozostających w stosunku mianowania przynajmniej do dnia 1 lipca 1999 roku. Od 1 stycznia 2004 roku powyższa ustawa wprowadza mniej korzystne uregulowania prawne dotyczące rozwiązania stosunku pracy zawartego z urzędnikami mianowanymi.

Trybunał uznał, że nakaz ochrony praw nabytych wynikający z zasady zaufania do państwa i prawa (art. 2 Konstytucji) nie ma charakteru absolutnego i nie jest równoznaczny z nienaruszalnością tych praw. Urzędnicy państwowi nie mogą oczekiwać, że zasady regulujące nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy pozostaną niezmienne, niezależnie od zmieniających się warunków społecznych. Zdaniem TK zmniejszenie pewności zatrudnienia nie naraziło zainteresowanych na żadne prawne skutki, których nie byliby w stanie przewidzieć wcześniej. Ponadto działanie przepisu został odsunięte w czasie, a 4,5 letni okres dostosowawczy złagodził ewentualne niekorzystne konsekwencje, jakie zaskarżony przepis mógłby wywoływać.

Rozprawie przewodniczył Sędzia TK Marian Grzybowski, a sprawozdawcą była Sędzia TK Jadwiga Skórzewska - Łosiak.

Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.